Willie Nelson, The Smith Center, Las Vegas, NV (March 10, 2012)

erikvegas1

photos:  Erik Kabik, Cassi Thomas erikvegas2 erikvegas3

Leave a Reply